ข้อตกลงในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์

Graphic Buffet Co.Ltd (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ หรือ เรา) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ (อ้างอิงตาม พรบ.คอมฯ) หลังจากที่ผู้ใช้บริการชำระเงิน และถือว่า ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้วดังนี้

1. Graphic Buffet ไม่รับงาน ที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรมไม่รับผู้ใช้บริการ ที่มีเนื้อหาเว็บไซต์ ดังนี้

– เว็บไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนาทุกศาสนา หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา

– เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย

– เว็บไซต์ที่ให้บริการ bittorent

– เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการ Download แฟ้มข้อมูลที่ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท

– เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ hacker, Warez, Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

– เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท

– เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำการขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด ขายยา อาหารเสริมหรือยาที่มีผลร้ายแรงต่างๆที่ไม่มีใบอนุญาตการขาย – เว็บไซต์ที่ให้บริการ E-mail ฟรีแก่บุคคลทั่วไป

– เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ Graphic Buffet

– เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรของ Graphic Buffet ไปแจกจ่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น อีเมล์, พื้นที่เว็บไซต์

– เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับ Spamming อาทิเช่น การส่ง Email จำนวนมาก การจำหน่าย/กระจายโปรแกรมที่ใช้ส่ง Email จำนวนมาก การส่งข้อความจำนวนมากไปยัง Usenet Groups การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ผู้อื่น การส่ง Email จำนวนมากไปยังผู้อื่น (Mail Bombing) การส่งข้อมูลไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์จากผู้ใช้บริการ -ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ในการติดตั้งโปรแกรมอันละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ลงใน server

2. Graphic Buffet ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากกิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมาย หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อ ศาสนา สถาบัน หรือ สังคม และจะงดให้บริการ Domain นั้นทันที พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

3. Graphic Buffet ไม่อนุญาต ให้ใช้ Script ที่มีการใช้งานสูงผิดปกติหรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบ หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานโดยปกติของระบบ หากตรวจพบ ทางเราจะทำการระงับการใช้งาน script ดังกล่าว หรือระงับการใช้งานโดเมนของท่านชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการปรับปรุงหรือนำ script ที่ก่อปัญหาให้กับระบบออกและทาง Graphic Buffet ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

4. ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องเก็บข้อมูล และ รหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ เนื่องจากความประมาท ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ทางเรายินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการนำข้อมูลที่ backup กลับคืนมา หรือการแกะรอย ค้นหา ตามตัว ผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ Graphic Buffe ยินดีที่จะแก้ไของค์ประกอบของเว็บไซต์ตามที่ลูกค้าต้องการ ในกรณีที่เว็บนั้น ๆ ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมงานของเรา และ ในทางตรงข้าม ทาง Graphic Buffet จะไม่รับแก้ไขเว็บเพจใดๆ ที่ทีมงานของ Graphic Buffet ไม่ได้เป็นผู้พัฒนา นอกจากมีเหตุผลอันควรและได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยทาง Graphic Buffet จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

5. ทางเราจะทำการสำรองข้อมูลของท่านเก็บไว้ในระบบทุกอาทิตย์ ในกรณีที่ระบบสำรองข้อมูลของ Graphic Buffet มีปัญหาและไม่สามารถกู้ข้อมูลขึ้นมาได้ ให้ลูกค้านำข้อมูลที่ตนเองได้สำรองไว้มาใช้งานเป็นสำคัญ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดข้อมูลสูญหาย และระบบสำรองของ Graphic Buffet ไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาได้ หากท่านละเมิดข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความเสียหาย ทางเราจะมีการแจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข และให้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลา แล้วหากท่านยังไม่ได้ดำเนินการตามที่เราร้องขอไป เราจะดำเนินการปิดเว็บไซต์ของท่าน และมีสิทธิที่จะพิจารณาคืนหรือไม่คืนค่าบริการแล้วแต่กรณี

6. Graphic Buffet ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการท่านใดที่มีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลง ทางเราสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

ข้อตกลงในการต่ออายุบริการโฮสติ้งและโดเมน

ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ 30 วัน หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการทำการต่ออายุ ก่อนวันหมดอายุ ผู้ให้บริการจะทำการลบข้อมูล และusername ของผู้ใช้บริการที่ไม่ทำการต่ออายุ ซึ่งหากเกิดความเสียหายทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ

ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการแก่เว็บไซต์ใดๆ ตามเห็นสมควร ถึงแม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ เลยก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานตามจริงเท่านั้น ยกเว้นบริการโดเมนเนม ที่จะไม่มีการคืนค่าบริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการชี้โดเมนเนม (เปลี่ยนค่า Name Server) ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น หรือย้ายโดเมนเนมไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้ และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น