อาสาฬหบูชา วันแห่งการตื่นรู้กับการแสดงธรรมครั้งแรก

อาสาฬหบูชา วันแห่งการตื่นรู้กับการแสดงธรรมครั้งแรก

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคม พุทธศาสนิกชนชาวไทยก็จะรู้กันดีว่าใกล้ถึงวันสำคัญทางศาสนาที่มาแบบติดๆ กัน 2 วัน คือ วันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 คือวันอาสาฬหบูชา ที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่มีความสำคัญนอกเหนือจากวันหยุดธรรมดาทั่วไป ตรงที่เมื่อย้อนกลับไปสู่พุทธกาลวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้มาเป็นครั้งแรก  แก่เหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่สวนมฤคาทยวัน เมืองพารณศรี ประเทศอินเดีย จนทำให้เหล่าปัญจวัคคีย์สามารถที่จะบรรลุธรรมได้สำเร็จ จึงเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้มีสาวกเป็นครั้งแรกอีกด้วย เมื่อข่าวนี้แพร่หลายออกไปทำให้มีผู้คนอีกมากมาย ที่ต้องการเรียนรู้ธรรมของพระองค์ จนทำให้พระพุทธศานาได้ขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นการนำความร่มเย็นมาสู่ดินแดนแห่งชมพูทวีปอย่างแท้จริง

เมื่อสมัยอดีตกาลพระพุทธเจ้าได้ทรงสละพระราชสมบัติ ความสุขสบาย หรือแม้แต่ครอบครัวของพระองค์ เพื่อออกตามหาความสุขที่ถ่องแท้ จนพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมที่ช่วยนำพาผู้คนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หรือการทำให้ชีวิตไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไปกับวัฏะสงสารให้เจ็บปวดอีกต่อไป และเมื่อช่วงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพุทศาสนา เพราะพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมเทศนาที่เป็นหลักธรรมแห่งการตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่เคยติดตามพระองค์ในช่วงแรก แต่ก็มีอันห่างหายเพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความคืบหน้าในเรื่องทางธรรม แต่เมื่อพระองค์ท่านได้ตรัสรู้ทางธรรมแจ่มแจ้งดีแล้ว จึงส่งต่อให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 นำออกเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่มีความทุกข์ยากทางกาย ทางฐานะ และทางใจ ด้วยหลักธรรมที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1.มัชฌิมาปฏิปทาหรือเส้นทางสายกลาง ที่ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติสายกลาง ที่ไม่ตึงไปและไม่หย่อนไป ทำได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม จนสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ โดยไม่มีการเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งเด็ดขาด

2.อัตตกิลมถานุโยค ไม่สร้างความลำบากแก่ตนในการดำเนินชีวิต ไม่สร้างความทุกข์ให้กับชีวิตที่ต้องทำให้ตนเองต้องเหนื่อทั้งกาย ใจ และสมอง จนอาจจะนำพาความเลวร้ายให้กับชีวิต เช่น การติดอบายมุขทั้งปวง หรือการหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลา และการยอมอดอาหารเพื่อที่จะบรรลุธรรม เป็นต้น

เมื่อต้องการให้ชีวิตได้รับความสุขที่แท้จริง ควรต้องเดินตามทางสายกลาง ที่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตด้วยปัญญา จากหลักธรรมอย่างมรรคมีองค์ 8 คือ

  • สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
  • สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ
  • สัมมาวาจา ความเจรจาชอบ
  • สัมมากัมมันตะ ความกระทำชอบ
  • สัมมาอาชีวะ ความอาชีพชอบ
  • สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ
  • สัมมาสติ ความระลึกชอบ
  • สัมมาสมาธิ ความตั้งจิตมั่นชอบ

พร้อมไปด้วยอริยสัจ 4 ที่เป็นความจริงอันประเสริฐ หรือการหลุดพ้นและห่างไกลจากกิเลส ที่เรามักได้ยินกันคุ้นหูว่า ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ และมรรค ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตที่ทำให้ผู้คนในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนนี้ ประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงาน การใช้ชีวิตประจำวัน และฐานะทางการเงินมาแล้วอย่างมากมายอีกด้วย ด้วยความสำคัญทั้งหมดนี้จึงทำให้วันอาสาฬหบูชากลายเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ควรระลึกถึงตลอดไป

Total Page Visits: 3579 - Today Page Visits: 4