สร้างคุณค่าสินค้า ผ่านตราสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

otop

สร้างคุณค่าสินค้า ผ่านตราสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

สร้างคุณค่าสินค้า ผ่านตราสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ONE TAMBON ONE PRODUCT : OTOP) เป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าผ่านงานจักสาน ถักทอ งานหัตถกรรม หรืออาหาร ตามแต่ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละตำบลมี แต่สิ่งที่จะทำให้สินค้ามีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับนั้นก็คือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ถือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ในการระบุเครื่องหมายรับรองเหล่านี้

เริ่มต้นด้วยตราสัญลักษณ์ OTOP ซึ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกต้องส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณี ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต บริหารจัดการ และได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยตราสัญลักษณ์ปัจจุบันเป็นรูปวงกลมสีน้ำตาล และอักษรภาษาอังกฤษคำว่า OTOP และ ONE TAMBON ONE PRODUCT เป็นอักษรตัวเล็กอยู่ด้านล่าง

สร้างคุณค่าสินค้า ผ่านตราสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ต่อมาเป็นเครื่องหมายรับรอง “มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ผลิต เก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิต และสุ่มซื้อตัวอย่างส่งตรวจสอบ เพื่อพิจารณาออกใบรับรองตราสัญลักษณ์จะเป็นรูปมือวางทับกันในกรอบสี่เหลี่ยม ที่สื่อให้เห็นถึงการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างจุดเด่นให้มีเอกลักษณ์ รวมถึงสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ สร้างงาน สร้างรายได้ เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างคุณค่าสินค้า ผ่านตราสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

เครื่องหมายตัว Q แสดงถึงคุณภาพและความมปลอดภัยของสินค้าเกษตร รับรองโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครื่องหมายที่ถูกต้องจะเป็นรูปตัว Q สีเขียว หางตัว Q จะไม่ใช่รูปธงชาติ และจะมีรหัสของหน่วยงานที่รับรอง ประเภทของการรับรอง และรหัสมาตรฐานด้านล่างตัว Q เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย Q ต้องเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ หรือ GMP มีการดำเนินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ COC

สร้างคุณค่าสินค้า ผ่านตราสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้มาตราฐานของประเทศไทย Organic Thailand’s Brand รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำจำกัดความของเกษตรอินทรีย์ที่หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืชสัตว์ หรือจุลินทรีย์ ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพ ที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน

สร้างคุณค่าสินค้า ผ่านตราสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Economy) เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึง Future of the origin , Local Content ,  Eco-friendly Product คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรชีวภาพ
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเครื่องหมายนี้รับรองโดย สำนักงานพัฒนาเศรฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO

สร้างคุณค่าสินค้า ผ่านตราสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

เครื่องหมายมาตราฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรปเป็นตราที่ตรวจรับรองอาหารอินทรีย์ที่จะนำเข้าประเทศของสหภาพยุโรป การติดตรามาตราฐานอาหารอินทรีย์สามารถกระทำได้ เมื่อมีส่วนประกอบอินทรีย์มากกว่า 95% และอนุญาตให้สินค้าที่ไม่ใช่อินทรีย์ สามารถระบุส่วนผสมอินทรีย์บนรายการส่วนผสมอาหาร จะต้องมีเลขรหัสหน่วยงานที่ทำการตรวจรับรองของสหภาพยุโรป ซึ่งระบุประเทศของหน่วยงานผู้ตรวจรับรองกำกับไว้ พร้อมกับระบุประเทศแหล่งที่มาของสินค้าอินทรีย์นั้นไว้ใต้ตรามาตรฐาน

สร้างคุณค่าสินค้า ผ่านตราสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

มาตราฐาน U.S. Department of Agriculture เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนนิคจากสหรัฐอมเริกา ที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม ไม่ฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต การปิดเครื่องหมายรับรองนี้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ที่ USDA ในสหรัฐอเมริกา หรือติดต่อสำนักงานมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ หน่วยงานเอกชนในประเทศไทย

สร้างคุณค่าสินค้า ผ่านตราสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

เครื่องหมายรับรองมตราฐานที่ได้กล่าวไปข้างต้น นอกจากจะประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อแล้ว ยังจำเป็นยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ โดยเป็นไปตามมาตราฐานที่ได้มีการกำหนดผ่านองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน ซึ่งหากมองแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค งานนี้ก็ถือว่า Win – Win

Total Page Visits: 4829 - Today Page Visits: 2