WEB DESIGN & PROGRAMMING

‘GOLDENTIME.CO.TH’

เว็ปไซต์เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนั้นการออกแบบ

Web Design & Programming จึงนำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ที่เป็นผลงานออกมาโชว์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

โจทย์ที่ได้รับคือ ความน่ารักตื่นเต้น สามารถเลือกใช้สี ที่หลากหลายในหมวดหมู่สีที่มีความสดใส

นอกจากนี้ยังจัดวางระบบให้ใช้งานง่าย