036

1 – WHITE BOX

 

ออกแบบ Packaging

‘PHO VAN’ บรรจุภัณฑ์แหนมเนือง

ใช้กราฟฟิกในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ดูนาสนใจ

และมีการจัดวางที่สวยงาม แต่ดูสะอาดตา