All posts tagged: mobile web

ความหมายของ Hamburger Icon ปุ่ม 3 ขีด บน Mobile Web

ความหมายของ Hamburger Icon ปุ่ม 3 ขีด บน Mobile Web

ความหมายของ Hamburger Icon ปุ่ม 3 ขีด บน Mobile Web ความหมายของ Hamburger Icon ปุ่ม 3 ขีด บน Mobile Web และ Mobile Application ถ้าพูดถึง Hamburger Icon หลายคนคงไม่คุ้นหูกับคำๆ นี้ ซึ่งมันก็คือ สัญลักษณ์ของเมนูที่ชื่อว่า Drawer Menu (เมนูลิ้นชัก) มีลักษณะเป็นเส้น 3 ขีด เป็นเหมือนลิ้นชักที่ซ่อนเมนูที่ต้องการไว้ข้างในโดยเมื่อกดปุ่มเข้าไปแล้วจะมีเมนูโผล่ออกมาให้เลือกนั่นเองคะ

Read more