All posts tagged: อาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา วันแห่งการตื่นรู้กับการแสดงธรรมครั้งแรก

อาสาฬหบูชา วันแห่งการตื่นรู้กับการแสดงธรรมครั้งแรก

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคม พุทธศาสนิกชนชาวไทยก็จะรู้กันดีว่าใกล้ถึงวันสำคัญทางศาสนาที่มาแบบติดๆ กัน 2 วัน คือ วันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 คือวันอาสาฬหบูชา ที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่มีความสำคัญนอกเหนือจากวันหยุดธรรมดาทั่วไป ตรงที่เมื่อย้อนกลับไปสู่พุทธกาลวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้มาเป็นครั้งแรก  

Read more