All posts tagged: สีถูกฉโลกกับร้านค้าออนไลน์

สีแบบไหนถูกฉโลก กับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

สีแบบไหนถูกฉโลก กับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

สีแบบไหนถูกฉโลก กับร้านค้าออนไลน์ของคุณ พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ รู้ไหมคะว่า สีนั้นมีความสำคัญกับการกระตุ้นยอดขาย เพราะสีมีอิทธิพลมากต่อการกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ตั้งแต่การเรียกลูกค้าให้สนใจเข้ามาที่ร้าน ช่วยดึงดูดลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาได้ดี

Read more
Send this to a friend