All posts tagged: ขายข้าว

ชาวนายุคออนไลน์ ปลูกข้าวเองได้ ก็ขายเองก็ได้ไม่ง้อคนกลาง

ชาวนายุคออนไลน์ ปลูกข้าวเองได้ ก็ขายเองก็ได้

ชาวนายุคออนไลน์ ปลูกข้าวเองได้ ก็ขายเองก็ได้ไม่ง้อคนกลาง จากวิกฤติการณ์ราคาข้าวตกต่ำในช่วงนี้ ทำให้ชาวนาประสบปัญหาการขาดทุน ขายข้าวไม่ได้ราคา โดยสาเหตุที่ทำให้ข้าวราคาตกต่ำ เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแข่งขันทางการตลาดของประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีการส่งออกข้าวเช่นเดียวกับประเทศไทย

Read more