ประวัติความเป็นมาและกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

บทความ_วันวิสาขบูชา 2
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง โดยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ส่วนใหญ่จะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายนของทุกปี แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาสหรือมีเดือน 8 สองหน ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือประมาณเดือนมิถุนายนแทน ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ก็จะตรงกับวันอังคารที่ 29 เดือนพฤษภาคมค่ะ

Table of Contents

ในวันวิสาขบูชานี้ เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้า อันได้แก่
 1. วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
  เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีในพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่ใกล้มีประสูติกาล พระนางได้แปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ ตามประเพณีในสมัยนั้นที่นิยมกลับไปคลอดบุตรในตระกูลของฝ่ายมารดา ซึ่งเมื่อพระนางสิริมหามายาได้ทรงแวะพักผ่อนใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน ก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี และเมื่อพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” ซึ่งแปลว่า “สมปรารถนา”
 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
  ภายหลังการประสูติ อสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และกล่าวพยากรณ์ว่า “พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย” แล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นก็ทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปีติ ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบสด้วย และหลังที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวชได้ 6 ปีก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี สิ่งที่ตรัสรู้ คือวิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา
 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน
  หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จวบจนมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี และทรงประชวรอย่างหนักและได้มุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน โดยเมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6 นั้นเอง
ในวันวิสาขบูชาก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติดังนี้
 • ทำบุญตักบาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร
 • จัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
 • รักษาศีล 5 หรือศีล 8 เว้นจากการทำบาป ทำแต่ความดี ทำใจให้บริสุทธิ์
 • แผ่เมตตาให้แก่สัตว์
 • บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
 • นำดอกไม้ ธูปเทียน ไปเวียนเทียนที่วัดเป็นพุทธบูชา
เมื่อได้ทราบประวัติความเป็นมาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชากันแล้ว ยังไงก็อย่าลืมชวนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือคนที่คุณรักไปร่วมกิจกรรมกันในวันวิสาขบูชากันนะคะ
Total Page Visits: 134 - Today Page Visits: 0