บนกล่องสบู่ กล่องครีม ต้องเขียนอะไรบ้าง

17. บนกล่องครีม ต้องเขียนอะไรบ้าง

ในการออกแบบกล่องสบู่ กล่องครีม สิ่งแรกที่ควรกำหนดและแจ้งแก่นักออกแบบก็คือรายละเอียดที่จะระบุลงบนกล่องสบู่ กล่องครีม ซึ่งข้อความบางส่วนถูกกำหนดมาจากพระราชบัญญัติต่างๆ ที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น เจ้าของสินค้าควรศึกษารายละเอียดของตัวบทกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งจะทำให้เราเสียงทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ที่จะต้องถูกปรับ หรือแก้ไขบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติและข้อกฎหมายต่างๆ 

สิ่งจำเป็นที่ควรระบุบนกล่องสบู่ กล่องครีม (ซึ่งในที่นี้ สามารถนำไปใช้กับเครื่องสำอางต่างๆได้อีกด้วย)

1. ชื่อสินค้า หรือชื่อทางการค้าของสบู่และครีม ต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่นๆ

2. ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในไทย

3. ประเภทหรือชนิดสินค้า 

4. การระบุผู้ผลิต แบ่งเป็นสองกรณี

          4.1 กรณีเป็นสบู่หรือครีม(เครื่องสำอาง)ที่ผลิตในประเทศ ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต 

          4.2 กรณีที่เป็นสบู่หรือครีม(เครื่องสำอาง) นำเข้า ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้า (ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าสินค้านั้นๆ) และ ระบุชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต 

5. ระบุขนาดของสินค้า หรือน้ำหนัก (ปริมาณ/ปริมาตร) โดยจะต้องมีขนาดของตัวเลขไทยหรืออาราบิค ไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร (ตามข้อกฎหมายกำหนด)

6. วิธีใช้สบู่ หรือ ครีม

7. ส่วนประกอบสำคัญ โดยต้องระบุชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสบู่หรือครีม ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามตำรา ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด และจะต้องเรียงลำดับตามปริมาณของสาร จากมากไปหาน้อย

8. ข้อแนะนำ , ข้อห้าม หรือ คำเตือน (กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ)

9. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

10. วัน เดือน ปี ที่ผลิต 

11. วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน (ตามข้อกฎหมายที่กำหนด)

12. เลขที่ใบรับแจ้ง 

 13. ราคาต่อหน่วย

14. ในกรณีที่เป็นสินค้านำเข้านั้น จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตามประกาศที่คุณกรรมการว่าด้วยฉลากกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของสินค้า โดยต้องทำฉลากเป็นข้อความภาษาไทยมีความหมายตรงกันกับข้อความในภาษาต่างประเทศ

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554) 

ซึ่งทั้งหมดนี้ เจ้าของสินค้าควรศึกษาข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้เข้าใจเสียก่อนที่จะทำการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ เพราะจะได้ไม่เสียเวลาในการจัดเรียงข้อความที่สำคัญลงบนกล่องครีม และกล่องสบู่ หรือเจ้าของสินค้าอาจจะขอคำปรึกษาเบื้องต้นจากโรงพิมพ์กล่อง หรือ โรงพิมพ์ออนไลน์ ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ เป็นไกด์ไลน์เบื้องต้น สำหรับการระบุข้อความที่จำเป็นลงบนกล่องสบู่ หรือกล่องครีม ของเรา

Total Page Visits: 4041 - Today Page Visits: 3