รู้จักกับการออกแ บบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

รู้จักกับการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์

รู้จักกับการออกแ บบ กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

รู้จักกับการออกแ บบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จุดเริ่มต้นของงานกราฟิกเกิดจากการขีดเขียน ขุดจารึกเป็นร่องรอย ให้ปรากฏเป็นหลักฐานในปัจจุบัน ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบที่ดีจะสามารถทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดต้นทุนสินค้าอันจะนำไปสู่ยอดกำไรสูงซึ่งเป็นเป้าหมาย ของทุกองค์กรในระบบการค้าเสรี ซึ่งสิ่งสิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็คือการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์นั้นสื่อสารได้ทั้งวจนสัญลักษณ์และทัศนสัญลักษณ์ ที่จะสร้างความพึงพอใจ เกียรติ และศักดิ์ศรีสำหรับผู้ใช้ได้อย่างดีที่สุด  สำหรับนักออกแบบมือใหม่ เรามาทำความเข้าใจความหมายและหลักการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์กันก่อนนะคะ

การออกแบบกราฟิกหมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะ ส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเข้าใจ (to communicate)ในอันที่จะให้ผล ทางจิตวิทยา ต่อผู้อุปโภค บริโภคให้ผลในการดึงดูด ความสนใจ

 

 

รู้จักกับการออกแ บบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นี้มีหลักการคือ การออกแบบรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงดึงดูด และสื่อความหมายให้แก่ ผู้บริโภคโดยมีความสามารถในการโน้มน้าวให้เกิดการสั่งซื้อ ซึ่งการออกแบบกราฟฟิกจะเน้นเรื่องของการตกแต่ง รูปลักษณะ วัสดุขึ้นรูปเป็นรูปทรง มีการจัดวางรูปทรง ประกอบตัวอักษร ลวดลาย ถ้อยคำ โฆษณาเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ทางการค้า ที่สร้างความประทับใจ โดยใช้หลักวิชาการทางศิลปะ การจัดภาพองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ผลงานมีความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงามและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เน้นการตกแต่ง สีสันดึงดูดใจ รูปลักษณะสวยงาม ดูหรูหราและเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้นั่นเองค่ะ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิตนั้นจะถือว่าเป็นงาน 3 มิติ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์จะเปรียบการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก เสมือนร่างกายของมนุษย์ เปรียบสีบรรจุภัณฑ์เสมือนสีผิว”ของมนุษย์ เปรียบคำบรรยายที่อยู่บนผลิตภัณฑ์เหมือนปากที่บอกเล่าถึงสรรพคุณต่างๆของสินค้า อาจจะเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

 

การออกแบบ = คำบรรยาย +สัญลักษณ์ + ภาพพจน์

Design       = Word       + Symbols + Image

 

การออกแบบกราฟิกถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่แสดงออกด้วยส่วนประกอบต่างๆ เช่น จุด เส้น สี รูป นำมาผสมผสานกันออกมาเป็นชิ้นงานด้วยหลักการง่ายๆ ที่เรียกว่า “SAFE” ซึ่งมีความหมายดังนี้

S = Simple คือ เข้าใจง่าย สบายตา

A =Aesthetic คือ มีความสวยงาม ชวนมอง

F = Function คือ การใช้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

 

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ

  1. บรรจุภัณฑ์สำหรับค้าปลีก มักออกแบบสวยงาม สะดวกในการใช้สอย น่าใช้ บางชนิดจะเน้นความ สวยงามเป็นพิเศษ จะมีรายละเอียดของสินค้าบรรจุอยู่ภายใน

      2. บรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าส่ง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสำหรับบรรจุสินค้าจำนวนมาก ๆ การกำหนดรายละเอียดจะแตกต่างกันออกไป

      3. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จะเน้นในเรื่องความสะดวก ความปลอดภัย และความประหยัดในการขนส่ง ซึ่งการออกแบบฉลากของบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดหลายอย่าง ที่นักออกแบบมักจะ ต้องสร้างภาพลักษณ์ของตัวสินค้าให้เกิดความน่าเชื่อถือ สวยงาม ส่วนการออกแบบหีบห่อบรรจุภัณฑ์ก็จะมีจุดประสงค์อย่างเดียวกันกับฉลากสินค้า แต่มีจุดเด่นคือ เพื่อความสะดวกในการขนส่ง

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ดีก็จะช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดข้อมูลของสินค้าให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ดี ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจ ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆเสมอ การออกแบบที่ดีทำให้ข้อมูลถูกจัดให้มีระเบียบมากขึ้น ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง ทำให้เกิดความประทับใจในครั้งแรกที่พบเห็น ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิดสร้างสรรค์ และเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายของสินค้าจากผู้ผลิตให้ไปถึงผู้บริโภค

 

โดย..เจ้าน้อย..

Total Page Visits: 118 - Today Page Visits: 0