คำขวัญวันเด็กปี 2559

รับทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ในวันเด็ก อีกหนึ่งช่องทางธุรกิจ

รับทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ในวันเด็ก แห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคาทุกปี ซึ่งในทุกปีก็จะมีคำขวัญวันเด็กของทุกปีแตกต่างกันไป โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนให้คำขวัญในแต่ละปี ในวันเด็กที่มีการจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆนั้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมทักษะความรู้ด้านต่างๆ

รับทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ในวันเด็ก อีกหนึ่งช่องทางธุรกิจ

ซึ่งให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าในอนาคต โดยกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติของทุกปีนั้น มีการจัดขึ้นภายในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือสถานที่ต่างๆของหน่วยงานทั้งรัฐบาลและเอกชน ที่ใครอยู่ใกล้พื้นที่ไหนก็สามารถพาเด็กไปเที่ยวเล่นในวันเด็กได้
สำหรับวันเด็กที่จัดขึ้นของทุกปีนี้ เพราะเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเอง อีกทั้งเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของเด็กที่กำลังจะเติบโตเป็นวัยรุ่น เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ เรียนรู้ พัฒนาตัวเองและจะได้นำความรู้นั้นมาพัฒนาองค์กรของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังถือว่าเด็กนั้นเป็นกำลังความสำคัญของชาติ เมื่อเด็กได้เรียรู้เรื่องราวต่างๆมากมาย ทั้งในตำราเรียนและความรู้นอกห้องเรียน และเติบโตเป็นผู้ใหญที่มีคุณค่า ซึ่งเอกลักษณ์ของวันเด็กแต่ละปีนั้น และจะมีคำขวัญประจำทุกปี ปี 2016 นี้ ของขวัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กๆในปีนี้ โดยท่านพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่นก็คือ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
ซึ่งคำขวัญที่ท่านนายกได้มอบให้เด็กๆในวันเด็กของทุกปีนั้น เพื่ดให้เด็กได้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จะส่งผลดีต่อตัวเด็กๆเอง จะได้มีความรู้ ความสามารถเพื่อจะได้ทัดเทียมกับคนอื่นๆหรือเด็กๆของประเทศอื่นๆด้ด้วย และให้รู้จักหน้าที่ของตัวเอง มีวินัยในตัวเอง พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆได้เป็นลำดับต่อไป สำหรับวันเด็กที่มีการจัดขึ้นทุกปีตามสถานที่ต่างๆนั้น จะช่วยให้เด็กๆนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ซึ่งภายในงานก็จะมีขนมมากมาย ของขวัญสำหรับเด็ก ท่านก็จะได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก มีความสุขกัน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆที่มางานวันเด็ก ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ทั้งนี้ผู้ใหญ่ก็ควรอยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆด้วย
หากอยากให้เด็กในวันนี้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านั้น ควรให้เด็กได้เรียนรู้ หาความรู้ หาสิ่งดีให้กับเด็ก ควรแนะนำ บอกเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ในทางตรงกันข้าม ควรชื่นชม ให้รางวัลกับเด็กที่เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้รู้และซึมซับแต่สิ่งที่ดีๆและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าในอนาคต

Total Page Visits: 3004 - Today Page Visits: 6