ความแตกต่างของรายงาน ประจำปี กับรายงานทางการเงิน

ความแตกต่างของ รายงานประจำปี กับ รายงานทางการเงิน

ความแตกต่างของ
รายงานประจำปี กับรายงานทางการเงิน

หากพูดถึงรายงานประจำปี และรายงายทางการเงิน หลายคนอาจสงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะว่า มันมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะดูๆแล้วมันก็มีเนื้อหาคล้ายๆกัน คือรายงานถึงสถานะการเงิน งบการเงิน ของหน่วยงานในแต่ละรอบปีบัญชี ของทุกปี ส่วนจะแตกต่างกันยังไงบ้างนั้นก็ตามมาดูกันเลย

rawpixel 603653 unsplash ความแตกต่างของรายงาน ประจำปี กับรายงานทางการเงิน

ความหมายของรายงานประจำปี เป็นรายงานที่หน่วยงาน หรือบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องนำมาเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกรอบปีบัญชี โดยข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนี้จะแสดงถึงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน โดยอาจจะมีหนังสือการนัดประชุมของผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีของหน่วยงานแนบมาด้วย

rawpixel 252130 unsplash สำเนา ความแตกต่างของรายงาน ประจำปี กับรายงานทางการเงิน

ความหมายของรายงานทางการเงิน รายงานที่หน่วยงาน หรือบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องนำมาเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องนำเสนอข้อมูลทางการเงินอย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของหน่วยงาน โดยเนื้อหาก็จะมี การแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และรายการอื่นๆของหน่วยงาน สำหรับรายงานงบทางการเงิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะรายงานต่อบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกค่ะ

rawpixel 1074297 unsplash สำเนา 2 ความแตกต่างของรายงาน ประจำปี กับรายงานทางการเงิน

รายงานประจำปีนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น แต่รายงานการเงิน นำเสนอต่อบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก ซึ่งรายงานประจำปีจะนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบการเงิน โครงสร้างหน่วยงานต่อผู้ถือหุ้น แต่ รายงานทางการเงินนั้นจะมี 2 ประเภท คือนำเสนอรายงานทางการเงิน ต่อบุคคลภายใน เช่น ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน และนำเสนอรายงายทางการเงินต่อบุคคลภายนอก จะต้องมีการตรวจสอบและรับรอง ความถูกต้อง ด้วยลายมือชื่อ และมีการความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี  ที่มีความน่าเชื่อถือ

stefan stefancik 257625 unsplash สำเนา ความแตกต่างของรายงาน ประจำปี กับรายงานทางการเงิน

รายงานประจำปีมีข้อมูลที่กระชับ แต่รายงานการเงิน ต้องแสดงข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องตามตามควร  โดยข้อมูลรายประจำปีนั้นจะแสดงเนื้อหาโดยรวม ที่เกิดขึ้นกับการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลทางการเงินก็จะเป็น สรุปเนื้อหาของรายงานทางการเงิน มาไว้ในรายงานประจำปีค่ะ ส่วนรายงานทางการเงิน จะแสดงข้อมูล ทางบัญชี อย่างงบการเงิน โดยแสดงเป็นตัวเลขประมาณการ โดยข้อมูลนั้นต้องถูกต้อง ตามหลักการที่รับรองบัญชีภายใต้กรอบมาตรฐานการบัญชี และต้องสอดคล้องกับประมวลรัษฏากร ซึ่งรายงานทางการเงินต้องเนื้อหาที่จำเป็น  เพียงพอต่อการตัดสินใจ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและช่วยให้เกิดการตัดสินใจ ได้อย่างทันเวลา

rawpixel 567016 unsplash สำเนา ความแตกต่างของรายงาน ประจำปี กับรายงานทางการเงิน

รายงานประจำปีมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ส่วนรายงานทางการเงิน มีประโยชน์ต่อผู้บริหารงาน และผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ซึ่งรายงานประจำปีจะทำให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ได้รู้ถึงสภาพคล่องทางการเงิน และอนาคตของการประกอบกิจการของหน่วยงานนั้นๆ แต่รายงานทางการเงิน จะมีประโยชน์ต่อผู้บริหารงาน และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร คือ ทำให้ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รู้ถึงสภาพคล่องทางการเงินของหน่วยงานของตน เป็นข้อมูลที่ช่วยการตัดสินใจ ในการบริหารกิจการในหน่วยงาน และเป็นข้อมูลที่นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการซื้อขายหุ้นอีกด้วย

เป็นยังไงบ้างคะ เพื่อนๆคงพอจะเห็นความแตกต่างของรายงานประจำปี กับรายงานทางการเงินกันแล้ว หวังว่าคงพอจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆ ได้นำไปใช้กันได้อย่างถูกต้องกันต่อไปนะคะ

Total Page Visits: 547 - Today Page Visits: 0