ข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาในการใช้บริการ ทำอันดับ

1. ผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ จำกัด
2. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ที่ต้องการรับบริการ การทำอันดับ ที่ได้รับการอนุมัติการให้บริการและชำระมัดจำแล้ว
3. บริการทำอันดับ Search Engine Optimization หรือ SEO หมายถึง การการบริจัดทำอันดับ วิเคราะห์ คีย์เวิร์ด คำสำคัญใจความคำค้นหา
การปรับโครงสร้าง ตำแหน่งบนเว็บไซต์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ลำดับอันดับการค้นหาภายใต้ช่วงระยะเวลาประเมินผลที่ที่ผู้ให้บริการและผู้รับบรืการได้ตกลงไว้
4. ผู้ให้บริการจะทำรายงานเพื่อรายงานผลการจัดอันดับเดือนละ 1 ครั้งเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
5. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงคำสำคัญและวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์โดยแนะนำแก่ผู้รับบริการ(ทั้งนี้หากผู้ให้บริการใช้คำที่ไม่สอดคล้อง
ในการเปลี่ยนแปลงคำสำคัญอันเนื่องมาจากการค้นหาของหน้านี้มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใช้คำค้นหาน้อยกว่าคำข้างเคียงอื่น จะชี้แจง และสอบถามขอความเห็นจากผู้ใช้บริการก่อน)
6. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์และเว็บเพจของผู้ใช้บริการเองและผู้ใช้บริการจะดำเนินการปรับแต่งโครงสร้างหน้าเว็บไซต์รวมถึง
เนื้อหาภายในเว็บไซต์โดยตามคำแนะนำจากผู้ให้บริการ
7. ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการก่อนเริ่มดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
8. ในกรณีต่อไปนี้ให้หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ให้บริการเป็นอันระงับและผู้ให้บริการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้ผู้ใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วันทั้งนี้ไม่ว่าผู้ให้บริการจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ตามผู้รับบริการยังคงมีหน้าที่ต้องขำระค่าบริการจนครบถ้วน
8.1 ในระหว่างระยะประเมินผลหรือระยะติดตามผล ผู้ใช้บริการไม่ร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริการจนเป็นผลให้ลำดับเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการไม่ติดอันดับ
8.2 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการงวดใดงวดหนึ่ง
8.3 ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้หรือฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเพื่อการใด
อันขัดต่อกฏหมายอื่นและเป็นภัยต่อประเทศชาติ สังคม หรือใช้ในกิจกรรมต้องห้ามตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ทั้งในขณะหรือภายหลังทำสัญญานี้
8.4 กรณีผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อไปโดยมิใช่ความผิดอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการ
9.ผู้ใช้บริการสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือคำแนะนำ ไม่ว่าคำแนะนำนั้นจะทำด้วย วาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรผู้รับบริการจะใช้คำแนะนำซึ่งได้รับตามสัญญานี้
เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดในสัญญาเท่านั้น ห้ามผู้รับบริการถ่ายโอนดัดแปลงทำซ้ำเปิดเผยซึ่งคำแนะนำแก่ผู้อื่นเพื่อการอื่นทั้งสิ้น
10.หากเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการไม่บรรลุผลตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยมิใช่เหตุมาจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะคิดค่่าบริการ หรือคืนเงินค่าบริการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
10.1 กรณีระยะเวลาการประเมิณผลสิ้นสุดลงผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตามเงื่อนไขการชำระเงินงวดที่ระบุไว้ในสัญญา
10.2 ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้เฉพาะคำสำคัญที่ไม่ติดอันดับ ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการตาามเงื่อนไขต่อไปนี้
10.2.1 ในกรณีคำสำคัญไม่ติดอันดับ 1-10 ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้ 50% ของค่าบริการ
10.2.2 ในกรณีคำสำคัญไม่ติดอันดับ 1-20 ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้ 100% ของค่าบริการ
10.3 กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ทำการปรับปรุงตามที่ผู้ให้บริการให้คำแนะนำผู้ให้บริการจะไม่คืนเงินให้กับผู้ใช้บริการ
11. เง่ื่อนไขที่กล่าวมาทุกข้อของผู้ให้บริการซึ่งเมื่อผู้รับบริการได้ตกลงเซ็นสัญญาถือว่าผู้รับบริการได้รับโดยชอบแล้ว
12. ผู้ให้บริการต้องทำอันดับบน domain หรือ url ที่ผู้รับบริการกำหนดมาเท่านั้นโดยผู้รับบริการจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง domain ภายหลังเริ่มบริการแล้ว
13. ผู้ให้บริการจะเริม่ต้นนับระยะเวลาการประเมิณเมื่อผู้ใช้ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหน้าเว็บไซต์ตามคำแนะนำแล้ว