การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และสื่อวีดิทัศน์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และสื่อวีดิทัศน์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และสื่อวีดิทัศน์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และสื่อวีดิทัศน์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ขณะนี้หลายเว็บไซต์ต้องการถวายความอาลัย และความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ด้วยการเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และสื่อวีดิทัศน์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ ซึ่งการเผยแพร่นั้นจะต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน จึงจะสามารถเผยแพร่ในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าภาพนั้นจะถ่ายโดยใครหรือกรณีใดก็ตาม ซึ่งการขออนุญาตนั้นในบางกรณี อาจจะเป็นพระบรมราชานุญาต หรือพระราชานุญาต ตามลำดับ โดยจะขึ้นอยู่ในการจัดการของ สำนักราชเลขาธิการ ซึ่งขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งคะ โดยทุกคนสามารถทำเรื่องขอได้ค่ะ

 

 

 

การขอพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ ทำได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการ  http://www.ohm.go.th แล้วเข้าไปดาวน์โหลด แบบฟร์อมการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยผู้ขอฯ ต้องทำหนังสือเรียนราชเลขาธิการ และลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วย (ผู้ปฏิบัติราชการแทน/ทำการแทน) โดยระบุรายละเอียดของภาพที่ต้องการขอพระราชทาน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ฯลฯ ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลในการที่จะขอพระราชทานไปเผยแพร่ แล้วแนบสำเนาพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจที่ไม่ผ่านการตกแต่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ขนาด ๔ X ๖ นิ้ว ลงบนกระดาษ A4 ไปด้วย

 

ทำสำเนาวีดิทัศน์ จากฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ผู้ขอฯ ทำหนังสือเรียนราชเลขาธิการ และลงนามโดย ผู้บริหารระดับสูงของหน่วย (ผู้ปฏิบัติราชการแทน/ทำการแทน) ระบุรายละเอียดวัน เดือน ปี และช่องทางในการเผยแพร่

สื่อวีดิทัศน์ ระบุรายละเอียดภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่ต้องการทำสำเนา ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเผยแพร่ หนังสือดังกล่าวจะต้องดำเนินการก่อนเผยแพร่ประมาณ ๓ – ๔ สัปดาห์

 

การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทไปเผยแพร่ ผู้ขอฯ ทำหนังสือเรียนราชเลขาธิการ และลงนามโดยผู้บริหาร ระดับสูงของหน่วย (ผู้ปฏิบัติราชการแทน/ทำการแทน) แนบสำเนาพระราชดำรัส ในส่วนที่ต้องการตัดตอน พร้อมสำเนาพระบรมราโชวาทเต็มองค์ ที่จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยสืบค้นได้จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ (www.ohmpps.go.th) ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเผยแพร่  หนังสือดังกล่าวจะต้องดำเนินการก่อนเผยแพร่ประมาณ ๒ – ๓ สัปดาห์

 

ทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำนักราชเลขาธิการค่ะ และจะต้องระบุข้อความนี้ในเว็บไซต์ ทุกหน้าด้วยนะคะ  “การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และสื่อวีดิทัศน์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต” )

 

โดย..เจ้าน้อย..

Total Page Visits: 116 - Today Page Visits: 0