การลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2559 ต้องเตรียมอะไรบ้าง

การลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2559 ต้องเตรียมอะไรบ้าง

การลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2559 ต้องเตรียมอะไรบ้าง ใกล้สิ้นปีแบบนี้ ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี คงถึงช่วงเวลาที่ต้องเตรียมตัวยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้วนะคะ โดยในปีภาษี 2559 นี้จะยังคงใช้ฐานภาษีและสิทธิ์ลดหย่อนแบบเดิมอยู่ ส่วนโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่นั้น จะเริ่มใช้สำหรับเงินได้ที่ได้รับมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ค่ะ เพื่อจะยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2561 นะคะ การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะช่วยให้คุณเสียภาษีน้อยลง และยังอาจได้เงินภาษีคืนอีกด้วยค่าใช้จ่าย แล้วจะมีอะไรบ้างที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ในปี 2559 นี้เรามาอัพเดทข้อมูลกันเลยคะ

 

การหักลดหย่อนบุคคลธรรมดาปีภาษี 2559 มีดังนี้ค่ะ

ลดหย่อนส่วนตัวสำหรับผู้มีเงินได้ ใช้ลดหย่อนภาษีได้ทันที 30,000 บาท

ลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ใช้ลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท สำหรับสามี-ภรรยาที่จดทะเบียนสมรส

ค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงดูบุตร นับจากบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นได้ทั้งบุตรบุญธรรมและบุตรตามกฎหมาย โดยหักลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 คน (มากสุด 45,000 บาท)

ลดหย่อนจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยเป็นดอกเบี้ยจากเงินกู้การเช่าซื้อบ้าน คอนโด หรือที่อยู่อาศัย

ลดหย่อนจากค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา โดยจะลดหย่อนจากบิดา-มารดา (ตัวเอง) และบิดา-มารดาคู่สมรส ได้คนละ 30,000 บาท มากสุดไม่เกิน 120,000 บาท โดยมีเงื่อนไขคือ บิดา-มารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท

เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่จำนวน 15,000 บาท ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หากเรามีการซื้อประกันสุขภาพให้ท่าน สามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนได้สูงสุดถึง 15,000 บาท และค่าเบี้ยประกันสุขภาพนี้สามารถแบ่งกันสำหรับลูกหลายๆคนได้ด้วยคะ

ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เราและพ่อแม่คู่สมรส คนละ 30,000 บาท ถ้าหากเราหรือคู่สมรสมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากกว่า 60 ปี และมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท เราก็จะมีสิทธิหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูได้คนละ 30,000 บาท

ค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพจำนวน 60,000 บาท

ลดหย่อนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ Long term equity fund (LTF) สามารถซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น

ลดหย่อนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000  บาท

ลดหย่อนจากเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  โดยสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นประกันที่มีระยะเวลาเอาประกัน 10 ปีขึ้นไป

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หักได้ตามจำนวนที่ส่งเข้ากองทุนประกันสังคม สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท

ลดหย่อนจากกองทุนการออมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ลดหย่อนจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่เข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมาย ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.-31 ธ.ค.59 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 15,000 บาท

ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จะต้องเป็นการซื้อสินค้า ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ต้องเป็นการซื้อสินค้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องได้รับใบกำกับภาษีที่ระบุข้อความสินค้าทุกรายการเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับ การอัพเดทการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2559 ยังไม่หมดนะคะ นอกจากนี้ยังมี การลดหย่อนภาษีจาก เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา,เงินบริจาคสนับสนุนการกีฬา,เงินบริจาคทั่วไป

,และช้อปช่วยชาติ  ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th ได้เลยค่ะ

โดย..เจ้าน้อย..

 

 

 

 

Total Page Visits: 188 - Today Page Visits: 0